Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

De gezamenlijke inzet binnen het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks 5,7 miljard euro. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties hebben dit vandaag afgesproken in het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft het KIC vandaag tijdens de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam met meer dan dertig partners ondertekend.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “We willen graag dat Nederland innovatief aan de top blijft. Alleen zo kunnen we grote uitdagingen op het gebied van technologie, klimaat, digitalisering en veiligheid aan. Door hier kennis om te zetten in innovatie kunnen we maatschappelijke uitdagingen oplossen, verminderen we onze afhankelijkheid van niet EU-landen én zorgen we voor banen en inkomsten van toekomstige generaties. De ondertekening van het KIC is geen formaliteit. Voor mij laat het zien wat de kracht van Nederland is: publieke en private partijen die gemotiveerd samen willen werken aan een sterk en innovatief Nederland.”

Wendy de Jong, voorzitter van het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen ROM-Nederland, ondertekende namens de ROM’s het convenant: “Als ROM’s geloven we sterk in de kracht van samenwerking met partners in de regio om daarmee innovatief ondernemerschap te stimuleren. Daarom staan wij klaar om initiatieven, zoals fieldlabs en proeftuinen, te ondersteunen en de juiste ondernemers en partners in onze provincies te betrekken. We zijn enthousiast om met al onze partners te werken aan een welvarende, innovatieve, duurzame, en sterke economie. Niet alleen in onze provincies, maar in heel Nederland.”

Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op vijf missies (doelen) op het gebied van energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw/water & voedsel en veiligheid. Voor zowel de maatschappelijke impact als economische groei zijn sleuteltechnologieën, digitalisering en opschaling cruciaal. Om de activiteiten goed op elkaar af te stemmen, werken de partners van het KIC daarom samen via acht Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Dit zijn:
– Klimaat en energie
– Circulaire Economie
– Landbouw, Water, Voedsel
– Gezondheid & Zorg
– Veiligheid
– Sleuteltechnologieën
– Digitalisering
– Maatschappelijk Verdienvermogen

In het KIC geven de partners aan welke middelen zij verwachten in te zetten. Vanuit het ministerie van EZK is onder andere de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) ingezet. Hiervoor is 180 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling volgt de PPS-Toeslagregeling op. De nieuwe PPS-Innovatieregeling is nog beter toegerust om samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij te dragen aan het oplossen van de uitdagingen in de acht KIA’s. Zo zijn onder meer de voorwaarden voor meer toepassingsgericht onderzoek verbeterd waardoor samenwerkingsprogramma’s ook meer ten behoeve van het mkb kunnen worden ingezet.

De Nederlandse uitgaven (publiek en privaat) aan onderzoek en ontwikkeling bedragen op dit moment 2,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Doelstelling van het kabinet is een groei van deze uitgaven met 30% naar 3,0 procent van het bbp, zonder dat het private aandeel daalt. In het nieuwe KIC wordt meer ingezet op het brengen van kennis en innovaties naar de markt. Bijvoorbeeld door de financiering van innovatieve ondernemers vanuit de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Invest-NL.

Meer over het nieuwe KIC 2024-2027 en de KIA’s is hier te lezen.