Laatste aanvraagmogelijkheid COL

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen is bijna uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL aan te vragen.

Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de goedgekeurde aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria wordt ook gekeken naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. De nationale commissie komt op 28 mei bijeen. Terugkoppeling volgt 7 juni. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de afwikkeling en uitbetaling afgerond zijn.

Wordt jouw aanvraag afgewezen, dan ontvang je eerder bericht. Streven is binnen drie weken na in de indieningsdatum.

Voor meer informatie klik hier.

 

Voucherregeling voor innovaties tegen voedselverspilling

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. De regeling stimuleert bedrijven om voedselverspilling te voorkomen en reststromen optimaal te verwaarden. Deelnemende bedrijven kunnen bijvoorbeeld experts inschakelen, een business case ontwikkelen of een innovatie opschalen naar productieniveau. De voucher vergoedt de helft van de kosten van het project, de andere helft draagt het bedrijf zelf bij. De waarde van de voucher ligt tussen € 5.000,- en € 17.500,-.

De regeling is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Rabobank en wordt ondersteund door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Ondernemers die gebruik willen maken van deze regeling vinden via deze link de spelregels en het aanvraagformulier.

Pure winst
Saskia van der Laan, manager business solutions bij Samen Tegen Voedselverspilling: “Ondernemers die een stapje hoger op de Ladder van Moerman zetten, werken aan pure winst. Elke euro die een bedrijf investeert in een bewezen oplossing tegen voedselverspilling betaalt zich veertien keer terug.”

Nieuwe productielijn Yespers: maximaal verwaarden van fruit
Ontbijt- en snackproducent Yespers doet mee aan de voucherregeling. Stefan Baecke, oprichter van Yespers: “Wij werken aan een nieuwe pilot-productielijn voor de verwerking van fruit, waarmee we niet alleen kijken naar de meest efficiënte output, maar ook naar het maximaal verwaarden van de input. Om de benodigde expertise in te huren bij Wageningen University & Research en een efficiënt proces in te richten, hebben we een aanvraag voor een voucher ingediend. Zo zetten we een stap vooruit naar een inclusieve en duurzame voedselketen. Het verminderen van voedselverspilling verlaagt de footprint, biedt kansen op meer inkomen voor boeren en creëert meer werkgelegenheid.”

Investeringen realiseren en nieuwe business case ontwikkelen
Alain Cracau, hoofd Duurzame Transities bij Rabobank: “Onze doelstelling is om zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren initiatieven te nemen om voedselverspilling te voorkomen en waar mogelijk zo hoog mogelijk te verwaarden. Door de voucherregeling breder in te zetten, helpen we bedrijven nog beter hun investeringen hierin te realiseren en uiteindelijk een nieuwe business case te ontwikkelen.”

Over de stichting Samen Tegen Voedselverspilling
De stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gevestigd in Meierijstad, is hét ecosysteem waarin alle belangrijke initiatieven, expertise en krachten tegen voedselverspilling in Nederland worden samengebracht en versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een gezamenlijke agenda met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo extra aan voedsel binnen de voedselketen te behouden. De stichting werd opgericht in december 2018 en vloeide voort uit de Taskforce Circular Economy in Food. Dragende organisaties van de stichting: Food Tech Brainport, Gemeente Meierijstad, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, Rabobank en Wageningen University & Research.

Corona-OverbruggingsLening verlengd, aanvragen vanaf vandaag mogelijk

De verlenging van de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers is inmiddels een feit. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen via de portal.

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. In totaal is er €300 miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op verzoek van EZK verstrekken de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen onder gunstige condities.

Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september. Na beoordeling van alle aanvragen is er nog een bedrag van ruim €35 miljoen onbenut. Gezien het verloop van het economisch herstel en het resterende COL-budget heeft het kabinet besloten de regeling te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2021.

Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) namens de ROM’s: “Bij de start van de COL hoopten we dat deze regeling enkele maanden nodig zou zijn en de situatie eind 2020 weer ‘normaal’ zou zijn. De praktijk is helaas anders. Covid19 houdt Nederland en het bedrijfsleven nog steeds stevig in zijn greep. We onderschrijven dan ook het besluit van het kabinet om de COL-regeling te verlengen en zo ondernemers door deze crisis te helpen zodat zij kunnen blijven innoveren. Want innovaties zijn essentieel om onze economie weer op peil te krijgen na de crisis.”

Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari 2021

De online aanvraagportal gaat vandaag weer open. Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de COL-regeling.

Maurice van Tilburg van Techleap vertelt: “We merken dat de huidige toename van het aantal Corona-gevallen en de bijbehorende maatregelen het herstel van startups raakt. Het verkrijgen van kapitaal en uitrol van producten wordt bijvoorbeeld verder vertraagd. We zijn blij dat de COL langer beschikbaar wordt gemaakt en zullen samen met de partners dit proces wederom via de aanvraagportal faciliteren.”

Meer informatie

Corona-OverbruggingsLening verlengd, aanvragen vanaf vandaag mogelijk

 

RaboResearch: regio’s hebben hun eigen, unieke kracht

Op 24 november organiseerden de ROM’s een webinar met Otto Raspe, Hoofd RaboResearch Nederland Regio’s en Thema’s. Hij ging tijdens dit webinar in op de economische groei én brede welvaart in Nederlandse regio’s en formuleerde de opgaven waar verschillende typen regio’s voor staan en ze aan zouden moeten werken. Onderstaand de verslaglegging van dit webinar.

De wereld versus regio

Het klinkt een beetje als een contradictio in terminis, maar de onderzoeken wijzen het echt uit: hoe meer de economie wereldwijd vervlochten is, des te belangrijker wordt de rol van de regio’s daarin. Hoofd RaboResearch Otto Raspe legde in een webinar glashelder uit hoe dat zit. Daar kan elke regio zijn voordeel mee doen.

In de wereld van nu, en van straks al helemaal, gaat het niet meer puur en alleen om economische groei. De brede welvaart wint aan belang. De economie vinden we met zijn allen heus nog belangrijk. En nog altijd meten we de vooruitgang van ons land vooral aan de hand van het BNP. En dat is zo’n gek instrument nog niet, want steeds weer blijkt er een direct verband tussen economische ontwikkeling en het geluksgevoel van het volk.

Onderzoeker Otto Raspe kijkt dieper. Hij ziet dat er duidelijke verschillen zijn tussen de regio’s in Nederland, hij ziet dat het aandeel van de ene regio in het BNP groeit, terwijl andere regio’s juist relatief achteruitboeren. Eindhoven Brainport bijvoorbeeld is zo’n stijger, terwijl het zuidelijk deel van de randstad zich meer zorgen moet maken.

Radertjes

Waar ligt dat aan? Zeker niet aan één ding, maar altijd aan een combinatie van factoren. Wat wel het agglomeratie-effect wordt genoemd, is daarin belangrijk. Waar mensen en bedrijven clusteren, ontstaan voordelen die kunnen uitmonden in versnelde economische groei. In een stad gebeurt plat gezegd meer dan in een dorp. Raspe: ,,Waar de geografische dichtheid toeneemt, zie je de productiviteit verhogen, maar ook het gemiddelde inkomen. Mensen worden slimmer, gezonder en blijer in een groenere omgeving, met minder criminaliteit.’’

Moeten we dan maar alles volbouwen? Dat dan ook weer niet. Het succes van een regio is namelijk afhankelijk van pakweg acht radertjes die het wiel van de vooruitgang in beweging zetten. Zit er zand in één van die radertjes, dan vertraagt het hele wiel. Waar gaat het dan om? Het gaat om clusters van bedrijvigheid, om de mate van ondernemerschap, om de aanwezigheid van human capital, om de kennisinfrastructuur, de fysieke infrastructuur, het aanbod van financieringen, de governance en het leef-woonklimaat.


Zet je die radertjes op een rijtje, dan heeft elke regio er heel wat in de aanbieding. Raspe: ,,Er is niet één formule die op elke regio geplakt kan worden.’’ Waar op de ene plek de fysieke infrastructuur top is, kan elders het leef-woonklimaat uitblinken. Je ziet meer en meer dat regio’s die het op al die factoren goed doen, de sterkste groei laten zien. En ook dat regio’s die het op één van die factoren duidelijk minder doen, in het totale beeld achterblijven.

Elk regio eigen groeimodel

Laat een groep mensen invullen wat ze nu écht waardevol vinden, en je krijgt een veel breder beeld dan inkomen alleen. Scholing, leefomgeving, veiligheid, sociale interactie, sport, cultuur, gezondheid, dat zijn factoren waar we belang aan hechten. Raspe: ,,Het is onzinnig om het economisch verdienmodel na te streven dat van bijvoorbeeld de regio Amsterdam een succes maakte. Als je nu kijkt op de kaart met brede welvaart, blijft dat gebied juist achter. En dat zie je terug in de bijdrage van zo’n regio aan het BNP. Elke regio verdient een eigen model.’’

De regionale motoren van nu en straks zijn verschillend. Elke regio moet inzetten op zijn eigen krachten. Rust, ruimte, onderwijsaanbod, veiligheid, sociale cohesie, of juist innovatiekracht, inkomens, werk en milieu. De overheid kan daarbij een handje helpen. Door financieringen beschikbaar te stellen om de innovatiekracht en het ondernemerschap te versterken bijvoorbeeld. Zo blijf je goed in de radertjes van het wiel die al sterk zijn, en verstevig je de radertjes die extra aandacht behoeven.

 

U kunt het webinar (nogmaals) volgen door op deze link te klikken.

De presentatie van Otto Raspe vindt u hier.

Update over Corona-OverbruggingsLening

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket. Over de COL is het volgende gecommuniceerd in de Kamerbrief: ‘Er zijn twee rondes Corona overbruggingsleningen via de ROM’s gedaan. Hiervoor is eerder € 300 miljoen beschikbaar gekomen. Bij het sluiten van de oorspronkelijke termijn is nog € 50 miljoen onbenut en is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden’.

Link naar Kamerbrief.

De ROM’s zijn momenteel met EZK in gesprek over de voorwaarden. Zodra meer hierover bekend is zullen we dit breed communiceren.

‘Wie voedsel verspilt, verspilt niet alleen eten maar ook land, water en energie’

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van al het voedsel verspild, ergens tussen ‘boer en bord’. In Nederland ligt dat percentage iets lager: ongeveer 20%.  De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV) daagt iedereen uit vanaf 1 september een week lang zo min mogelijk voedsel weg te gooien. “Wie voedsel verspilt, verspilt niet alleen eten maar ook land, water en energie,” zegt Els van Diermen, manager Business Solutions bij STV. “6% van de CO2-uitstoot komt van de productie van voedsel dat later wordt weggegooid. Minder verspilling is goed voor het milieu, én voor de portemonnee.” De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) ondersteunen de initiatieven van STV en gaan via het programma ‘Voedselwaarde’ gezamenlijk de strijd aan tegen voedselverspilling.

 

‘Kopen, koken en bewaren’

Om de groeiende wereldbevolking te voeden moeten we steeds meer voedsel produceren. De uitdaging is om dit zo efficiënt mogelijk te doen en zo min mogelijk grondstoffen en voedsel te verspillen, vanaf het moment van verbouwen, tot het moment van consumeren. “In de westerse wereld zit veel verspilling bij de consument. Het eten is te goedkoop. Veel mensen gooien bijvoorbeeld te veel gekookte pasta of rijst weg. Mijn leus is: kopen, koken en bewaren.” In minder ontwikkelde landen vindt de verspilling vooral plaats bij transport en opslag. Van Diermen: “Houdbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe beter de koeling en hoe langer de houdbaarheid, des te minder bederf.” Een goede afstemming in de keten is ook belangrijk om verspilling tegen te gaan: “Stel je hebt als teler een goede oogst aardbeien, dan moet een supermarkt daarop inspelen; met speciale acties die de consument verleiden tot aankoop.”

 

Technologie in de strijd tegen verspilling

Om verspilling te voorkomen worden nieuwe technologieën ontwikkeld. Van Diermen weet talloze voorbeelden te noemen. Het bedrijf One third ontwikkelde een technologie die groente en fruit scant en de houdbaarheid kan voorspellen. Op basis daarvan bepaalt een groothandel welke partij als eerste naar de supermarkt moet, en welke nog even kan blijven liggen. Het systeem van Wasteless zorgt ervoor dat producten in de supermarkt automatisch goedkoper worden naar mate de houdbaarheidsdatum dichterbij komt. Van rijpe bananen die anders weggegooid worden, maakt Sunt bananenbrood. Bestelbewuster is een tool om zakelijke lunches te bestellen en minimaal 50% verspilling te voorkomen. MaGie Creations maakt van bierbostel – de afvalstroom van bierbrouwerijen- gezonde en voedzame producten.

 

Gezamenlijke aanpak werkt

In de Verspillingsvrije week van 1 t/m 7 september kunnen consumenten meedoen met diverse challenges, zoals ‘Ga aan de slag als verspillingsvrije kok’. De stichting richt zich niet alleen op consumenten maar inspireert ook bedrijven aan de slag te gaan tegen verspilling. Horecaondernemingen kunnen zich aanmelden voor de Food Waste Challenge. Veel bedrijven en organisaties, waaronder de ROMs, hebben zich aangesloten bij de stichting. “Als je samenwerkt kom je gewoon verder,“ zegt Van Diermen. “Een voorbeeld: je wilt een product maken uit een reststroom. Dat is vaak duurder dan een regulier product en wordt daarom misschien niet verkocht. Als je in contact komt met bedrijven die al ervaring daarmee hebben, leer je wat werkt en wat niet. Samen kun je nieuwe oplossingen verzinnen. Het zijn vaak complexe problemen, een gezamenlijke aanpak werkt. We inspireren elkaar.”

 

Business Innovation Program Food

Over de samenwerking met de ROMs is Van Diermen zeer te spreken: “De samenwerking verloopt heel goed. Ik ben heel blij met de deelname en activiteiten van de ROMs, en met hun netwerken. Zij hebben een grote achterban van bedrijven die zij kunnen inspireren. Bijvoorbeeld met het ‘Business Innovation Program Food’. Ondernemers gaan de slag met een kansrijk idee om in 10 weken tijd tot een goede businesscase te komen, gericht op minder verspilling of op het beter ‘verwaarden’ van voedsel. De eerste groep start in september.”

 

‘Ultieme streven is 0% verspilling’

Zijn we met z’n allen al een beetje op de goede weg? “We doen het best goed,” vindt Van Diermen. We mogen het niet laten versloffen maar als je naar de consumentenkant kijkt: In de afgelopen jaren zijn we van 42 kilo afval per consument per jaar gedaald naar 34 kilo. Het ultieme streven is nul kilo en dat moet ook kunnen. Verspilling is niet nodig. Maar we zijn ook tevreden met 21 kilo in 2030. Dan hebben we een van de zogenoemde “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties gehaald: 50 % minder verspilling in 2030 ten opzichte van 2015.”

Els van Diermen 

Els van Diermen
manager Business Solutions bij
Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

 

Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het Business Innovation Program Food? Neem contact op met Annemarie van Vilsteren (annemarie.vanvilsteren@oostnl.nl) of Linda van Mierlo (lvanmierlo@bom.nl)

Voedselwaarde: meerwaarde van grond tot mond 

Een derde van het voedsel dat we jaarlijks produceren belandt niet op het bord van de consument. Dat is zonde! Van het voedsel, maar ook van grondstoffen, energie, land, water, arbeid, tijd en geld dat erin gestoken is.  

Dat Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om het produceren van gezond en veilig voedsel, brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om hier wat aan te doen. Innovatieve ideeën zijn daarbij noodzakelijk. 

Binnen Voedselwaarde bundelen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten om business cases te realiseren die bijdragen aan een hoogwaardiger gebruik van (groene) grondstoffen en het tegengaan van verspilling in de keten. 

Klik op onderstaande link voor de infographic ‘Voedselwaarde: meerwaarde van grond tot mond’.

Voedselwaarde infographic

Over 600 start-ups and scale-ups received Corona bridging loan

From 29 April to 1 July 2020, over 600 start-ups, scale-ups and innovative SMEs received a Corona Bridging Loan (COL) for an expected total amount of € 217 million. This appears from an interim report by Techleap.nl that manages and analyses the COL portal. The Corona Bridging Loan (COL) is an emergency loan made available by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy for innovative entrepreneurs and SMEs without a bank credit relationship that have run into financial difficulties due to COVID-19.
A majority of the companies that received a COL loan are enterprises that are already in a scale-up phase and/or already have an investor on board. It therefore primarily concerns companies with a proven innovation and a sustainable business model. Companies in the High-tech, Med-tech and Life Sciences sectors were most often allocated a bridging loan.

Need is high
Nearly 1,800 companies applied for over € 630 million via the COL between 29 April and 1 July, the reference date of the interim report. The vast majority (74%) of the applicants applied for bridging credit in the € 50,000 – 250,000 category with a median amount of € 240,000. Start-ups applied most often (59%), followed by scale-ups (23%).
For all the applications up until 1 July, the prognosis is that ultimately 40% will be allocated. € 217 million in loans is expected to be paid out for the applications until 1 July. A total of € 300 million has been made available by the government for the COL. It is expected that the remaining € 83 million will also be allocated before 1 October, the end date of the COL.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We are pleased that we have been able to support so many companies with their application for COL financing. As expert partner and manager of the COL portal, we are still analysing the data to see if the COL is doing what it is supposed to do. And of course, now that the bridging financing has almost come to end, we and our partners will continue to work on solutions that offer long-term support to help our innovative tech companies in the crisis.”

Rinke Zonneveld, InnovationQuarter Director and chairman of the joint regional development companies: “Start-ups and scale-ups invest a disproportionate amount in R&D, developing key technologies such as artificial intelligence, bio-technology and photonics and rapidly translating these into innovative services and products. Their products and services often contribute to solving social challenges. We need these innovators desperately. That is why, as regional development companies, we are proud to have been able to allocate these bridging loans and to help so many innovative companies.”

About COL
The Corona Bridging Loan (COL) is an emergency loan for innovative entrepreneurs and SMEs without a bank credit relationship that have run into financial difficulties due to COVID-19. This arrangement was created via an intensive collaboration between the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK), the joint Regional Development Companies (ROMs) and Techleap.nl along with the close involvement of Invest-NL. At the request of EZK, the ROMs allocate bridging loans between € 50,000 and € 2 million.

Find more information on:
https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss
https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/

Appendix:
Report: https://www.techleap.nl/content/col-impact-report/

Meer dan 600 startups en scale-ups krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor naar verwachting een totaalbedrag van 217 miljoen euro. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert. De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19.

Een groot deel van de bedrijven die een COL-lening kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend.

Animo is groot
Bijna 1800 bedrijven vroegen van 29 april tot 1 juli, de peildatum voor de tussentijdse rapportage, meer dan 630 miljoen euro via de COL. Het overgrote deel (74%) van de aanvragers vroeg een overbruggingskrediet aan in de categorie 50.000-250.000 euro, met een mediaan van 240.000 euro. De meeste aanvragen (59 procent) kwamen van startups, gevolgd door scale-ups (23 procent).

Van alle aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting €217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende 83 miljoen euro voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel bedrijven hebben kunnen ondersteunen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als kennispartner en beheerder van de COL-portal, blijven we de data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor op is gezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”

Rinke Zonneveld, Directeur InnovationQuarter en voorzitter van de gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen: “Startups en scale-ups investeren onevenredig veel in R&D, ontwikkelen sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie en fotonica, en vertalen deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten. Vaak dragen hun producten en diensten ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We hebben deze vernieuwers heel hard nodig. Daarom zijn we er trots op dat we als regionale ontwikkelingsmaatschappijen deze overbruggingsleningen hebben kunnen verstrekken en daarmee zo veel innovatieve bedrijven hebben kunnen helpen.”

Over COL
De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss
https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/

Bijlage
Rapport: https://www.techleap.nl/content/col-impact-report/

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend; additionele €200 miljoen beschikbaar gesteld

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen is bekeken hoe de voorwaarden aangepast kunnen worden. Vandaag is er formeel akkoord gekomen vanuit Brussel op de vormgeving van de COL 2.0.

COL2.0 infographic

Aangepast beoordelingsproces; aanvragen mogelijk tot 1 oktober

Aanvragen ingediend tot en met 19 mei worden beoordeeld conform de voorwaarden zoals van toepassing vanaf de start van de COL eind april. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tender-systematiek). De onderlinge weging tussen de aanvragen zal plaatsvinden in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober. Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat hiervoor nog minimaal €50 miljoen beschikbaar zal zijn. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt. Het aangepaste beoordelingsproces is gevisualiseerd in de bijlage bij dit nieuwsbericht.

In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

Sinds start COL ruim 600 miljoen aangevraagd

Sinds de openstelling van de COL op 29 april deden bijna 1.800 bedrijven een aanvraag. In totaal vroegen zij ruim 600 miljoen aan en het gemiddeld aangevraagde bedrag is bijna €360.000,-. Inmiddels zijn bijna 1.300 aanvragen afgehandeld waarvan ongeveer 500 aanvragen zijn toegekend. Er zijn nog bijna 500 aanvragen in behandeling.

Over COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.