Minister Dijkgraaf: versterking praktijkgericht onderzoek met nieuwe overeenkomst hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en overheid

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit een nieuwe 5-jarige samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van praktijkgericht onderzoek op hogescholen via het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). De afgelopen decennia heeft praktijkgericht onderzoek bewezen erg waardevol te zijn, met name door de actuele kennisbijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en de samenwerking daarin tussen onderwijs- , kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners. De overeenkomst sluit Dijkgraaf mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken met de Vereniging Hogescholen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en ROM-Nederland.

De kracht van praktijkgericht onderzoek is dat onderzoekers en hbo-studenten samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven om onderzoek te doen. Dit onderzoek draagt bij aan vernieuwing van het onderwijs, de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het kabinet besloot op basis van deze waardevolle bijdrage al eerder om € 100 miljoen extra per jaar uit te trekken voor praktijkgericht onderzoek. SIA ontvangt hier € 15 miljoen per jaar van.

De nieuwe overeenkomst moet er onder meer voor zorgen dat SIA een nog betere inbedding krijgt binnen het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is ROM-Nederland – de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen – een nieuwe partner, wat een nog sterkere regionale verankering van praktijkgericht onderzoek moet bevorderen

Minister Dijkgraaf: “De relevante resultaten en mooie samenwerkingsverbanden die SIA mogelijk maakt laten zien dat het praktijkgericht onderzoek een toekomstgerichte en actuele rol inneemt in het wetenschapslandschap. Deze vorm van onderzoek maakt belangrijke initiatieven mogelijk die de samenleving ten goede komen. Het is daarom niet meer dan logisch om met deze nieuwe overeenkomst de succesvolle samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid voort te zetten en te versterken.”

 

Wendy de Jong, voorzitter ROM-Nederland: “We vinden het waardevol dat we bij het vernieuwde convenant van Regieorgaan SIA aansluiten. Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Hogescholen spelen een cruciale rol in regionale ecosystemen. Net als de ROM’s. Daarom streven we er als ROM’s naar om nog intensiever samen te werken met hogescholen en ondertekenden we vorige week een convenant met de Vereniging Hogescholen. Het Regieorgaan SIA kan met haar instrumenten, programma’s en regierol een belangrijke impuls leveren aan het versterken van de rol van hogescholen in de regio. Nu we partner zijn in het vernieuwde convenant van Regieorgaan SIA kunnen we samen met VH, TNO, VNO-NCW, MKB-Nederland en NWO hierin stappen zetten.”

Onderzoek met maatschappelijke impact

Het SIA-convenant brengt waardevolle initiatieven tot stand. Zo wordt door Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie en de impact ervan op onze maatschappij. In samenwerking met diverse praktijkpartners wordt onderzocht hoe kunstmatige intelligentie op verantwoorde wijze ontworpen en toegepast kan worden. Dit onderzoek, mede gefinancierd door SIA, draagt bij aan het begrijpen en benutten van de mogelijkheden van AI in onze samenleving.

Een ander voorbeeld is het project ‘Ergotherapie en DIY-technologie’. Door de betrokkenheid van zorginstellingen, ondernemers, mbo-instellingen en universiteiten wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatieve oplossingen in de revalidatiezorg. Dit heeft onder andere geleid tot het op maat maken van hulpmiddelen met behulp van 3D-printers, waardoor de revalidatiezorg beter kan aansluiten op de persoonlijke behoeften van patiënten.

Het Smart Tiny Lab in Enschede draagt duurzame oplossingen in de bouwsector aan. Onderzoekers en studenten van Saxion Hogeschool werken hier samen met partners uit het bedrijfsleven aan het ontwikkelen, testen en demonstreren van duurzame bouwproducten.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en hogescholen gaan intensief samenwerken

De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zetten hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat hebben ze vandaag afgesproken met de ondertekening van een convenant tot samenwerking, door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen hebben al goede contacten met het bedrijfsleven in hun omgeving. De afspraken in dit convenant met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen sluiten bovendien goed aan bij de toekomstvisie die de hogescholen in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgesteld voor de komende tien jaar. Hogescholen willen in de regio hun functie versterken op het gebied van onderwijs, onderzoek én het om- en bijscholen van mensen die al werken.”

Kennis cruciaal
“De structurele inbreng van kennis vanuit de hogescholen is cruciaal voor een innovatief mkb in de regio. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de hogescholen hebben op veel vlakken al jarenlang een goede samenwerking met elkaar in de regio. Met dit convenant tussen Vereniging Hogescholen en ROM-Nederland bestendigen en verdiepen we deze duurzame samenwerking”, zegt voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Samen met de partners spannen de VH en de ROM’s zich in om het systeem voor valorisatie in Nederland verder de ontwikkelen. Valorisatie gaat over het beter benutten van kennis ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. De VH en ROM’s trekken ook samen op in het nieuwe convenant van Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO), dat binnenkort ondertekend wordt.

Therapiesysteem
In alle regio’s zijn al voorbeelden van goede samenwerking tussen hogescholen en ROM’s. In Vlissingen bijvoorbeeld heeft samenwerking van de HZ University of applied sciences met Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland en het ondernemers- en innovatiehub Dockwize geleid tot een mooie innovatie. Het leverde een inmiddels goedgekeurd therapiesysteem op dat de zelfstandige mobiliteit van patiënten met ernstige bewegingsstoornissen bevordert. “Het is goed om met elkaar – ook over de grenzen van de eigen regio’s heen – te investeren in samenwerking: zo leren we van elkaar”, aldus Maurice Limmen. Wendy de Jong: “Met intensiever samenwerken kunnen we nog beter de kennis uit de hogescholen in de markt bij het mkb laten landen. Daarom zijn we blij met dit convenant. Want innovatie door mkb’s in alle regio’s is een cruciale sleutel tot een toekomstbestendig en welvarend Nederland”.

Lees hier het volledige convenant: Convenant VH ROM-Nederland

 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn essentieel voor het verdienvermogen van Nederland

Den Haag – 14 juni 2023 – Samen de lat hoger leggen; ‘innovatie begint in de regio’ was het credo van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in 2022. Toegang tot schone energie via Smart Energy Hubs, inzetten op voedselvernieuwing via het Business Innovation Program Food (BIPF) en het binnenhalen van de Europese Einstein supertelescoop. Drie toonaangevende voorbeelden van sterke innovaties vanuit de regio. Wendy de Jong, voorzitter ROM-Nederland: De negen ROM’s zijn diep in de regio’s ingebed met het innovatieve mkb en samenwerkende partners. De ROM’s zijn landelijk een essentieel puzzelstuk in het stelsel van nationale partijen (Invest-NL, Techleap, RVO en kennisinstellingen), die innovatiegericht transities aanjagen. Dat dit nog beter kan worden ingezet voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland, staat in de positieve evaluatie van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

De ROM’s waren in 2022 betrokken bij ruim de helft van alle vroege-fase investeringen in Nederland en zijn daarmee – met afstand – de meest actieve investeerder. Met meer dan duizend innovatieve mkb-ers werkten ze samen aan 810 innovatieprojecten met een omvang van € 220 miljoen. Ook ondersteunden de ROM’s 183 internationale bedrijven bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen. De aangetrokken bedrijven verwachten de komende drie jaar 6.500 arbeidsplaatsen te creëren en behouden en € 3,1 miljard te investeren in Nederland.  

Het afgelopen jaar hadden de ROM’s een fondsvermogen van € 2,3 miljard. Dit is een lichte groei ten opzichte van de cijfers van 2021, wat laat zien dat de ROM’s nog steeds toenemen in relevantie en schaal.

 

Aanjager van maatschappelijke en economische impact

De negen ROM’s zijn de aanjager van maatschappelijke en economische uitdagingen als de energietransitie, de voedseltransitie, gezond ouder worden en veiligheid. Allemaal landelijke opgaven die vanuit de regio’s gerealiseerd worden, zoals:

  • Een revolutionair idee om CO₂ uit de atmosfeer te halen en dit te hergebruiken als synthetische brandstof (Carbyon, Eindhoven);
  • Een onderwatervlieger om getijdenenergie toegankelijk te maken voor kustgebieden en eilanden (SeaQurrent, Drachten);
  • Smart Energy Hubs op bedrijfsterreinen om op een slimme manier lokaal energie op te wekken, op te slaan en weer lokaal te gebruiken (een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL);
  • In Limburg werden 5 volledig elektrische 40/44 ton vrachtwagens, 4 ultrasnelle laadstations en +60.000 electric green last miles gerealiseerd dankzij Duits-Nederlandse samenwerking binnen de ‘electric Green Last Mile’ (eGLM, een Interreg project);
  • Venture building programma’s van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) worden landelijk uitgerold in samenwerking met derde partijen (Rabobank en Invest-NL);
  • Een innovatief klimaatbeheersingssysteem voor toepassing in de glastuinbouw dat het mogelijk maakt het klimaat in een kas vergaand te controleren en beheersen en te komen tot een volledig gesloten kassysteem (Gentle Green, Lelystad);
  • Expertplatform waar ruim 70 bedrijven worden geholpen hun besparingsopties in beeld te brengen op het gebied van energie en water (Zeeland);
  • Groene olie en gas uit gemengd afval (OBBOTEC uit Rotterdam);
  • Elektrische deelauto’s die opladen met lokaal opgewekte zonne-energie via slimme laadstations (We Drive Solar, Utrecht).

Het is een kleine greep uit innovaties van bedrijven die door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen het afgelopen jaar geholpen zijn.

 

Resultaten 2022

Innoveren door 810 projecten

Het meest onbekende, maar misschien wel belangrijkste onderdeel van de ROM’s is de ontwikkelkracht: het opwerken en realiseren van innovatieprojecten, businesscases en innovatieprogramma’s met innovatieve mkb-ondernemingen en het actief ontwikkelen van innovatie-ecosystemen. Afgelopen jaar ging het om 810 innovatieprojecten met betrokkenheid van naar schatting enkele duizenden bedrijven, op het gebied van energietransitie, voedseltransitie, grondstoffentransitie, gezond ouder worden, veiligheid en sleuteltechnologieën zoals quantum, waterstof en AI. De innovatieprojecten hebben een financiële omvang van ruim € 220 miljoen. Vanuit de ontwikkelingstaak zijn de ROM’s nauw betrokken bij een groot deel van de aanvragen voor het Nationaal Groeifonds.


Investeren in 300 innovatieve bedrijven

De negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn de meest actieve investeerder in Nederland, met een investeringsvolume van € 194 miljoen in 2022 in 309 innovatieve bedrijven. De ROM’s waren betrokken bij zo’n 60% van de bedrijven die afgelopen jaar startup of later-stage capital wisten aan te trekken.[1] In totaal bestaat het investeringsportfolio per eind 2022 uit bijna 1.000 (957) bedrijven.


Internationaliseren door aantrekken van ruim 180 buitenlandse bedrijven

In 2022 ondersteunden de ROM’s 183 buitenlandse bedrijven bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen. Deze bedrijven investeren de komende drie jaar € 3,1 miljard in de economie en creëren of behouden meer dan 6.500 arbeidsplaatsen.

Buitenlandse bedrijven zijn in Nederland goed voor 30% van de R&D investeringen. Samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en partners in de regio, zijn de ROM’s verantwoordelijk voor het aantrekken van internationale bedrijven naar Nederland.

In de regio helpen de ROM’s gevestigde mkb-ondernemingen om meer zaken te doen in het buitenland. In 2022 organiseerden de ROM’s samen met het Trade and Innovate NL netwerk 196 internationale handelsactiviteiten, die informatie en buitenlandse contacten opleverden voor 4.000 deelnemers.

Ons kapitaal: 590 fte en 2,3 miljard fondsvermogen

De negen ROM’s bereiken de resultaten door inzet van een totaal fondsvermogen van € 2,25 miljard.. Plus de inzet van in totaal 590 fte aan menselijk kapitaal en een niet te onderschatten hoeveelheid sociaal en intellectueel kapitaal. Iedere ROM werkt in de eigen regio samen met alle relevante partners en heeft een schat aan kennis over de regionale ecosystemen en de ondernemers die hierin het verschil kunnen en willen maken.

[1] NVP: alle publieke VC’s betrokken bij 63% van bedrijven die startup of later-stage capital aantrokken. Investeringen (nvp.nl)

 

Bekijk de infographic ROM-Nederland resultaten 2022

 

Noot voor redactie

ROM-Nederland

Innovatief ondernemerschap is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Verandering wordt gerealiseerd in de regio. De ROM’s zijn met een landelijk dekkend bovenregionaal netwerk de aanjager van maatschappelijke en economische uitdagingen als de energietransitie, de voedseltransitie, gezond ouder worden en veiligheid. Wij ondersteunen ondernemers door samen te innoveren, te investeren en te internationaliseren. ROM-Nederland is het samenwerkingsverband van de volgende regionale ontwikkelingsmaatschappijen: BOM, Horizon Flevoland, Impuls Zeeland, InnovationQuarter, LIOF, NOM, Oost NL, ROM InWest en ROM Utrecht Region.  www.rom-nederland.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Daniëlle Gijsbertse, Adviseur Marketing en Communicatie
E. danielle.gijsbertse@oostnl.nl
M. 06 28 84 77 33

 

Bram van den Hoogen, Marketing Communications Manager
E. bvandenhoogen@bom.nl
M. 06 46 97 82 11

Minnesota en regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland gaan samenwerken aan ontwikkeling medische technologie

Vandaag tekenden Roberta (Bobbie) Dressen, CEO van Medical Alley, en Brigit van Dijk – van de Reijt, CEO van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), namens ROM NL, een Memorandum of Understanding (MOU) in aanwezigheid van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens de ondernemersreis in Minnesota.

Medical Alley is een organisatie in Minnesota die zich richt op de ontwikkeling en groei van de medische sector in de regio. Door de nauwe samenwerking met Medical Alley hoopt Nederland te profiteren van de kennis en ervaring van deze organisatie op het gebied van medische technologie en gezamenlijk te werken aan verdere ontwikkeling en groei van de medische sector. De ondernemersreis naar Minnesota vormt het begin van deze intensieve samenwerking.

Strategische focus

Minnesota en Nederland hebben een strategische focus op medische hulpmiddelen en beschikken over een gerenommeerd ecosysteem met een hoog niveau van expertise en professionals die elkaar aanvullen. De ondernemersreis wordt geïnitieerd en georganiseerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het Consulaat-Generaal van Nederland in Chicago in samenwerking met Oost NL, LIOF, Trade & Innovate NL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in nauwe samenwerking met Medical Alley. De ondernemersreis is een onderdeel van een meerjarige samenwerking van Life Sciences & Health in Nederland voor de Verenigde Staten van Amerika.

De MOU wordt ondertekend door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland (ROM’s) om het nationale karakter van deze ondernemersreis te benadrukken en gezamenlijk als Nederland de vervolgacties op te pakken. Met deze MOU willen de partijen de samenwerking verder vormgeven en in de komende jaren gezamenlijke programma’s opzetten.

De ondernemersreis naar Minnesota wordt bijgewoond door 17 MedTech bedrijven uit Nederland & Amerikaanse partners om kennis, business en best practices te delen. Het doel van dit initiatief is het versterken van de MedTech hubs in zowel Minnesota als Nederland, waarbij we samenwerken, inspireren en elkaar bezoeken. Als onderdeel van deze reis wordt een bezoek gebracht aan Philips, Medtronic en Boston Scientific, bedrijven met een grote footprint in zowel Nederland als Minnesota, die hun ervaring zullen delen.

ROM’s tekenen voor meerjarige, intensieve samenwerking op Cybersecurity

In bijzijn van minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens is CS4NL, voorheen het breed gedragen programma cybersecurity, officieel van start gegaan. Leiders van alle tien topsectoren en sleutelorganisaties van het Nederlandse cybersecurity veld zetten hun handtekening onder een convenant dat vergaande samenwerking op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling, -innovaties en -subsidies bekrachtigt. Nathal van Rijn, directeur van InnovationQuarter, ondertekent het convenant namens de regionale ontwikkelingsmaatschappijnen (ROM-NL).

Subsidies

De topsectoren stellen subsidies beschikbaar voor het genereren van cross-sectorale cybersecuritykennis en -innovatie. De verschillende sectoren worstelen met vergelijkbare uitdagingen en transities, waardoor samenwerken meer resultaten genereert. De betrokken partijen, waaronder ACCSS, PRIO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO, Cyberveilig Nederland en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) organiseren efficiënte samenwerkingsketens en stimuleren nieuwe consortia om deze subsidies aan te vragen. Zo ontstaat een ecosysteem waarin middelen (financieel en menselijk kapitaal) efficiënt worden ingezet.

CS4NL is nauw betrokken bij het formuleren van een NWO Missiecall op cybersecurity. Daarnaast bevindt de TKI-call over ketenbeveiliging (supply chain security) zich in de voorbereidingsfase. Publicatie van de TKI-call vindt naar verwachting begin april plaats via de websites van de betrokken topsectoren.

Vraaggestuurde innovatiebehoefte

CS4NL ondersteunt effectieve cybersecurity-innovatie en kennisontwikkeling en -distributie binnen het Nederlandse cybersecurity-ecosysteem. Het programma voorziet in vraaggestuurde innovatiebehoeften uit de markt en op verschillende gereedheidsniveaus. Het programma en de calls zijn vraaggestuurd, doordat de topsectoren met hun achterban innovatiebehoeften hebben ingediend via use cases. Er is dus geen sprake van een technologie-push waarbij technologische ontwikkelingen leidend zijn, maar daadwerkelijke behoeften bepalen het programma. De 7 thema’s die zijn gedefinieerd zijn: Security by Design, Veilig datagedreven werken, Veilige connectiviteit, OT/IT Security, Cyberrisicomanagement, Systeem- of ketenveiligheid en Awareness, kennis en vaardigheden.

Naast bovengenoemde partijen wordt de basis van CS4NL gevormd in samenwerking met ministeries, zoals Defensie, J&V en EZK, en vertegenwoordigd in de KIA (Kennis- en Innovatieagenda) Veiligheid en de KIA Sleuteltechnologieën. Nieuwe partijen zijn welkom om deel te nemen. CS4NL is een initiatief van Topsector ICT en dcypher.

Three winning Board Members during the first edition of the Board Impact Award

Having an effective board is essential for scaling ventures. 63% of scale-ups have a supervisory board, versus 46% of ventures that stall. It is important that board members of scaling ventures support instead of intervene, coach instead of advise, and inspire rather than simply motivate. In other words, it is not easy being a good board member. And those who are, deserve some credit. Therefore, in collaboration with the ROMs and Golden Egg Check, ScaleUpNation has launched the annual Board Impact Award.

The winners
Proudly we present the three winners of the first edition of the Board Impact Award: Eline van Beest (Board member at LivAssured), Jeroen Cammeraat (Board member at Plasmacure, Cassini technologies), and Anouk ter Laak (Board member at The Greenery, OneThird, etc.). The three winners were announced during the ceremony on March 23, 2023 at the Social Impact Factory in Utrecht, where they presented their learnings. Winner Eline van Beest shares: “Being a board member is a whole different ball game. I had to learn many things, first of all to continuously consider my contributions carefully. That may involve listening more than speaking, asking questions instead of making statements, and recognising when to let others take the lead in discussions that are going in the right direction. You are trying to understand the situation in a very short timeframe. I had to learn to listen carefully to the background story, to other opinions and perspectives, and to ask clarifying questions to ensure I fully understand and grasp the situation before steering a process”. Aside from the three winners, there was also an honorable mention for Daan Kersten (Board member at Cadac Group, LeydenJar technologies) for his propelling board membership at several ventures.

The nominations
The quality of the nominations for the first year of The Board Impact Award has been truly The 5-headed jury of the Board Impact Award -consisting of Rob Becker (Becker MCI); Prof. Natalia Blagburn (Mercia); Matthijs Ingen-Housz (INGEN HOUSZ); Pauline Wink (4Impact Capital); and Menno van Dijk (ScaleUpNation)- was challenged in choosing the top 3 nominees. Chair of the board Rob Becker states “The jury was very impressed by the quality of the nominations received. It was not easy selecting the top 3, but after some comparative analysis and insightful calibration discussions, the jury has chosen three hugely impressive board members.” All three, the jury believes, will inspire other board members to be even more effective while having fun along the way.

The intention of the Board Impact Award
The Board Impact Award was brought into existence to inspire good board membership in the scale-up ecosystem, and celebrate those who put their best foot forward to do so. The goal of the award is to broaden the pool of supportive board members and boards that propel scale-ups, as well as support the growing ecosystem of impact scale-ups in the Netherlands (and beyond). Please get in touch with Scale Up Nation if you want to stay up-to-date on the Board Impact Award or further initiatives around the topic.

ROM Young Talent Program is live

In de week van 13 maart ging een nieuw en uniek initiatief van start, het ROM Young Talent Program. Een programma voor net afgestudeerden en starters op de arbeidsmarkt met ca. 2 jaar werkervaring en een afgeronde HBO- of WO-studie. De eerste editie van dit programma richt zich op trainees Investment Management. Naast een sterke affiniteit met maatschappelijke transities, zijn deze trainees gericht op technische innovatie, finance of investment.

De werving leidde tot negen toekomstige aanjagers van de regionale economie. Zij kwamen afgelopen dagen samen in Utrecht voor de eerste kennismaking met elkaar en de ROMs (Regionale Ontwikkelings Maatschappijen). De komende 12 maanden lopen ze met verschillende teams mee, voeren ze groepsopdrachten uit en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. En worden zo klaargestoomd voor een functie als investment manager of (project)analist.

Aanleiding ROM Young Talent Program
Anabel Rodrigo Rama, HR manager bij LIOF vertelt: “Jong talent enthousiast maken voor de ROM en aan ons binden, dat was de aanleiding voor de samenwerking en de totstandkoming van het ROM Young Talent Program. Met dit programma willen we jong talent niet alleen kennis laten maken met de ROM als werkgever, maar ook met de veelzijdige en maatschappelijke taak die de ROMs hebben.”

Aan de slag!
In een jaar tijd leren de trainees zoveel mogelijk over het beleggingsvak bij de ROM, hoe het ecosysteem eruit ziet en krijgen ze een kijkje achter de schermen bij ROM’s in het hele land. Ze werken met elkaar en ook individueel via coaching, volgen samen trainingen en leveren aan het eind van het jaar de resultaten van een onderzoeksopdracht op via een presentatie voor (algemeen) directeuren en mentoren. Want we nemen de inbreng van deze jonge talenten heel serieus.

The first edition of the Scale Up Board Impact Award with 3 winning Board Members

The launch of the first edition is on March 23 th in the Social Impact Factory

The Board Impact Award is an initiative of ScaleUpNation in collaboration with the ROMs and Golden Egg Check. On March 23, the three top-tier scale-up board members of the Netherlands will be announced during the ceremony at the Social Impact Factory in Utrecht.

Having an effective board is essential for scaling ventures. 63% of scale-ups have a supervisory board, versus 46% of ventures that stall .It is important that board members of scaling ventures support instead of intervene, coach instead of advise, and y inspire rather than simply motivate. In other words, it is not easy being a good board member. And those who are, deserve some credit. Therefore, in collaboration with the ROMs and Golden Egg Check, ScaleUpNation launches the annual Board Impact Award.

The nominations
The quality of the nominations for the first year of The Board Impact Award is truly impressive. Since the beginning of the year, board members could be nominated by their scale-up ventures or fellow board members. The 5-headed jury of the Board Impact Award -consisting of Rob Becker (Becker MCI); Prof. Natalia Blagburn (Mercia); Matthijs Ingen-Housz (INGEN HOUSZ); Pauline Wink (4Impact Capital); and Menno van Dijk (ScaleUpNation)- was challenged in choosing the top 3 nominees. Chair of the board Rob Becker states “The jury was very impressed by the quality of the nominations received. It was not easy selecting the top 3, but after some comparative analysis and insightful
calibration discussions, the jury has chosen three hugely impressive board members.” All three, the jury believes, will inspire other board members to be even more effective while having fun along the way.

The ceremony
The Board Impact Award Ceremony will take place at 16:00-21:00 on March 23, 2023 in Utrecht, NL at The Social Impact Factory. The goal of this event is not only to honor the esteemed winners and nominees but to encourage knowledge sharing that will ultimately leave guests with a deeper understanding and commitment of how to best facilitate growth and success within their scale-up. We are joined by the keynote speakers Annemieke Eggenkamp (Best-selling author, partner at Caracta, Chair of ByBorre & OMRT) and Richard Mijnheer (Co-founder 3T and Director Automotive at Kendrion), to make the event an inspiring success.

The intention of the Board Impact Award
The Board Impact Award was brought into existence to inspire good board membership in the scale-up ecosystem, and celebrate those who put their best foot forward to do so. The goal of the award is to broaden the pool of supportive board members and boards that propel scale-ups, as well as support the growing ecosystem of impact scale-ups in the Netherlands (and beyond). Do you have or know a great scale-up board member but missed the nominations? Please get in touch with us if you want to know more about the event or if you want to stay up-to-date on the Board Impact Award.

Editorial note
For comments or questions, please contact nina.kotterik@scaleupnation.com or jolanda.holwerda@scaleupnation.com.

Vereniging Hogescholen en ROM-Nederland werken aan convenant ter stimulering regionale mkb-innovaties

De Vereniging Hogescholen en het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland (ROM-Nederland) maken afspraken om het ontwikkelen en benutten van kennis in het regionale bedrijfsleven te verbeteren. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant dat later dit voorjaar wordt ondertekend. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en ROM’s willen de structurele en duurzame samenwerking tussen ambitieuze ondernemers en kennisinstellingen helpen versterken. Dat is cruciaal om te komen tot diepgang en daarmee een innovatiever mkb in de regio. Dit convenant is een belangrijke stap in die richting.”

Innovatie is een cruciale sleutel tot een toekomstbestendig en welvarend Nederland. De regio rond bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen wordt steeds belangrijker. De hogescholen en de ROM’s willen helpen om vernieuwing in die regio’s verder te brengen. Daarom wordt het regionale innovatieve mkb (inclusief startups en scale-ups) hierbij goed aangesloten.

“Hogescholen zijn sterk verankerd in alle regio’s. Hun onderzoek en onderwijs strekken zich uit in regionale netwerken. Wij vinden het belangrijk dat het regionale bedrijfsleven de vruchten kan plukken van al die kennis, en zien in de samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen kansen om dit nog verder te versterken” zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

De 36 hogescholen van het publiek bekostigde onderwijs zijn sterk verankerd in alle regio’s, onder meer door de regionale Centres of Expertise, Centra voor ondernemerschap, living labs en talloze netwerken en projecten. De hogescholen hebben wettelijke taken in het geven van beroepsonderwijs en het overdragen van kennis ten behoeve van de samenleving (valorisatie). Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van beroepen. Vanuit de taak van valorisatie willen hogescholen bijdragen aan een innovatief mkb.

De negen ROM’s in Nederland vormen sinds eind 2021 een landelijk dekkend netwerk, met hun fundament in de regio. Ze helpen ambitieuze ondernemers in hun regio vanuit de drie kernactiviteiten Innoveren, Internationaliseren en Investeren. Dit kan betrekking hebben op het helpen van ondernemers met raad en daad om te innoveren, het investeren in innovatieve startups en scale-ups, het over de grens helpen van groeiende bedrijven en het aantrekken van relevante buitenlandse bedrijven die de regio versterken.

Wendy de Jong, directeur van Oost NL en voorzitter van ROM-Nederland: “Er zit veel potentie en innovatiekracht in de regio’s die we door structureel samen te werken met hogescholen in heel Nederland nog beter kunnen benutten. We denken dat dat ons gaat helpen om innovatieve mkb-ondernemingen nog beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar kennis, talent, partners, testfaciliteiten en kapitaal.”

Webinar ‘In gesprek met Jan van de Winkel’

19-04-2023, 11.00-12.00 uur | online

 

Genmab is misschien wel het best bewaarde geheim van de regio Utrecht. Maar intussen wel het op één na grootste biotechnologie bedrijf in Europa met een marktkapitalisatie van rond de 25 miljard Euro.

Genmab is een internationaal biotechnologiebedrijf dat antilichaamgeneesmiddelen ontwikkelt met als doel het leven van mensen met kanker en andere ernstige ziekten te verbeteren. Het bedrijf is gevestigd in Denemarken, de Verenigde Staten Japan, en in Nederland op het Utrecht Science Park. In deze vestiging vindt top wetenschappelijk onderzoek plaats, waar zo’n 650 medewerkers werken aan de medicijnen van de toekomst.

Jan van de Winkel, een van de oprichters, en president en CEO van Genmab, bouwde het bedrijf in de afgelopen jaren uit van alleen onderzoek en ontwikkeling naar een end-to-end biotechnologiebedrijf, waarbij Genmab nu, met partners, ook zelf medicijnen op de markt brengt.

Wat kunnen we leren van de wereld van antilichamen en immuuntherapie? En van dit toonaangevende bedrijf? Hoe kun je snel schalen en wat zijn de belangrijkste succes en daalfactoren in de wereld van Life Sciences? En op welke manier kan een voorloper als Genmab bijdragen aan het bouwen van een ecosysteem op het gebied van Life Sciences and Health?

Je bent van harte uitgenodigd om op 19 april aanstaande van 11:00 uur tot 12:00 uur online aanwezig te zijn bij een interview tussen Pauline de Wilde en Jan van de Winkel. In de stijl van College Tour bespreekt Pauline bovenstaande gedachten met Jan.

Voor wie:
Dit webinar wordt georganiseerd voor medewerkers van de ministeries van Financiën en EZK, Provincies, relaties uit het ecosysteem van de ROM’s, Invest-NL en voor portfoliobedrijven van de ROMs.

Aanmelden
Je kunt je rechtstreeks aanmelden voor het webinar via onderstaand formulier. Je ontvangt voorafgaand aan het webinar een link voor deelname.

 

Aanmelding webinar 'In gesprek met Jan van de Winkel'