Kopgroep Circulair Financieren lanceert open source scorecard

De weg naar de circulaire economie is nieuw en ingrijpend. Het vraagt anders kijken, experimenteren en voor een circulaire toekomst durven kiezen. De Kopgroep Circulair Financieren is een krachtige publiek-private samenwerking tussen ABN AMRO, European Investment Bank, Gemeente Amsterdam, ING, Invest-NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Waterschapsbank, Provincie Utrecht, Rabobank, de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, Triodos Bank en De Nederlandse Bank met een gezamenlijk doel: Nederland koploper maken in de circulaire economie door circulair financieren de norm te maken in 2030.

De circulaire economie stuurt op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen, materialen en producten, het maximaliseren van hergebruik en het verkleinen van de afvalberg door het creëren van een gesloten kringloop van productie en consumptie. De circulaire economie is essentieel om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te blijven. Hiermee wordt de Nederlandse economie tegelijkertijd minder afhankelijk van grondstoffen uit de rest van de wereld. Financiers, investeerders en andere dienstverleners in de financiële sector spelen een sleutelrol bij het aanjagen van de circulaire transitie. De Kopgroep werkt aan oplossingen voor de knelpunten met betrekking tot het financieren van circulaire ondernemers, deze knelpunten worden benoemd in de Roadmap Circulair Financieren 2030. Voorop staat dat circulariteit een integraal onderdeel moet zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

‘Invest-NL is vanaf de start in 2020 actief in het financieren van circulaire proposities. De intensieve samenwerking met deze diverse groep financiers en investeerders heeft kennis, netwerk en ervaring opgeleverd. En dat maakt ons een uniek transitienetwerk. En op deze manier maken we de financiering van een circulaire toekomst mogelijk.’

– Anne Mieke van der Werf, Directeur Business Development bij Invest-NL en voorzitter Kopgroep Circulair Financieren –

Een belangrijke pijler in de aanpak van de Kopgroep is inspireren met concrete voorbeelden. Op zoek naar bewijsvoering, techniek en data worden circulair gefinancierde ondernemingen en projecten door de Kopgroep geanalyseerd en gedeeld. De voorbeelden die hieruit voortkomen worden gedeeld in de sector.

Met een circulaire bril kijken naar financiering

Een uitdaging is dat lineaire risico’s, zoals uitputting natuurlijke bronnen, kostenstijging grondstoffen en milieuschade, en circulaire kansen, waaronder duurzame innovatie, kostenbesparing en klantwaarde, expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen.  De continuïteit van ondernemen staat immers op het spel zolang de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen blijft bestaan. Ook is het belangrijk dat we de risico’s van circulaire economie realistischer inschatten. Dit betekent dat we onze risicomodellen meer op de toekomst moeten afstemmen en moeten kijken naar zekerheden in toekomstige geldstromen, lange termijn stabiliteit en solide contracten binnen de productieketen.

Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region, namens ROM Nederland: “Het realiseren en het laten groeien van een innovatieve circulaire onderneming is ontzettend lastig. Niet alleen omdat de technologie nog ontwikkeld moet worden, maar ook omdat de markt ontzettend ondoorzichtig is. Klanten zijn conservatief, de producten bestaan nog niet, prijzen fluctueren en de benodigde regels en wetten ontbreken. Daarom hebben circulaire ondernemers ondersteuning nodig; financieel, maar ook met kennis en netwerk. Daar helpen de ROM’s bij; het realiseren van een mooiere wereld door het steunen van innovatieve ondernemers.”

De Kopgroep Circulair Financieren heeft gezamenlijk een open-source, anoniem te gebruiken, Circular Risk Scorecard ontwikkeld, waarin risico’s en kansen worden bekeken vanuit een circulair perspectief. Het doel van de Circular Risk Scorecard is data te verzamelen, om te kunnen onderbouwen dat de risico’s van circulair ondernemen momenteel te hoog worden ingeschat, en de kansen te weinig worden meegewogen in een financierings- of investeringsbeslissing.

De Kopgroep roept de financiële sector op om de scorecard te gaan gebruiken en hiermee inzichtelijk te maken wat de circulaire risicoscore is van het te financieren bedrijf of project en deze score mee te nemen in de besluitvorming voor financieren en investeringen.

Wil je (gratis) aan de slag met de scorecard of meer informatie, lees dan hier verder.

De Kopgroep Circulair Financieren is onderdeel van het Platform Duurzaam Financieren van De Nederlandse Bank.

Start Dutch Agrifood Venture Hub versnelt innovatie in voedseltransitie

Op 22 november 2023 werd in Wageningen een initiatief gelanceerd om Nederland verder te positioneren als een leidende agrifood venture hub op internationaal niveau. Op het evenement, waar tientallen ondernemers en financiers aanwezig waren, werd de nadruk gelegd op financieringsmogelijkheden voor startups en scale-ups in de voedseltransitie. De aangekondigde samenwerking is gericht op de transformatie van de Nederlandse agrifood-sector en het ondersteunen van innovatieve bedrijven om als succesvolle scale-ups bij te dragen aan de voedseltransitie.

De Nederlandse agrifoodsector staat internationaal hoog aangeschreven vanwege de voortrekkersrol in kennis, innovatie en ondernemerschap. Onderzoek van o.a. Invest-NL wijst echter op een opmerkelijke trend: groeikansen van de Nederlandse impact startups in de agrifood sector blijven nog onvoldoende benut. Er is behoefte aan geduldig kapitaal en verdere ontwikkeling van commercie en bedrijfsvoering. Als antwoord hierop slaan StartHub Wageningen, StartLife, de 9 Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), Wageningen University & Research, Foodvalley NL en Invest-NL de handen ineen om gezamenlijk de innovatie in de voedseltransitie te versnellen.

Samen werken aan duurzame voedseltransitie

Het doel van deze samenwerking is om Nederland te transformeren tot een wereldwijde agrifood venture hub. Door samen te werken op het gebied van investeringen, bedrijfsontwikkeling en ondersteuningsprogramma’s, streven de partners ernaar om meer Nederlandse bedrijven te laten uitgroeien tot succesvolle scale-ups die bijdragen aan een duurzamere voedselproductie en -consumptie.

De innovaties van deze startups zijn cruciaal voor de benodigde transitie in voedselproductie en -consumptie. Veel van deze innovaties zijn technologisch van aard en vereisen vaak aanzienlijke en geduldige kapitaalinvesteringen. Daarnaast zijn deze ondernemers vaak pioniers die nieuwe markten verkennen en ontwikkelen, zoals blijkt uit een onderzoek naar het Fastlane-programma uitgevoerd door Invest-NL en Foodvalley NL.

Partners met bewezen trackrecord

Wageningen University & Research, Foodvalley NL, Invest-NL, StartLife, een aantal ROM’s en StartHub Wageningen werken al jaren samen aan innovaties in de voedseltransitie en hebben een bewezen trackrecord in het succesvol laten groeien van agritech ondernemingen. Bovendien zijn Invest-NL en de 9 ROM’s prominente investeerders in start- en scale-ups binnen Nederland. Samen beschikken zij over een investeringspotentieel van ruim 3 miljard euro en vertegenwoordigen zij ongeveer zestig procent van de venture capital-investeringen in Nederland. De partners brengen niet alleen kapitaal, maar ook ontwikkelprogramma’s, venture development en een uitgebreid netwerk samen.

NXTGEN Hightech en regionale ontwikkelingsmaatschappijen lanceren NXTGEN Finance

NXTGEN Hightech werkt met zo’n 330 bedrijven door heel Nederland aan technologieontwikkeling voor een nieuwe generatie hightech equipment. Om met de nieuw ontwikkelde technologieën sterke posities op te bouwen in diverse sectoren, is kapitaal nodig. Daarom komt NXTGEN Hightech samen met de Regionale Ontwikkeling Maatschappijen (ROM’s) en in nauwe samenwerking met private en publieke financiers met een nieuw initiatief: NXTGEN Finance.

NXTGEN Finance wil in samenwerking met een kring van diverse financiers de doorontwikkeling en financiering van hoogwaardige hightech equipment, ook voor de langere termijn, waarborgen. Hierbij betrekt NXTGEN Finance een combinatie van financiers en venture capital en private equity investeerders uit zowel het private als het publieke domein, met zowel een regionale, landelijke of internationale scope. Het gaat veelal om een combinatie van partijen, generieke en thema-specifieke investeerders, met een diversiteit aan financiële producten.

Deze financiers en investeerders kunnen via NXTGEN Finance de nieuwste technologieën en innovaties spotten, vroegtijdig het verdienmodel analyseren en, mogelijk samen, tot investeringen komen. Naast financieren is ook het, in een vroege fase van technologieontwikkeling, bij elkaar brengen van NXTGEN Hightech partners en financiers een belangrijk doel. Zo wordt vroegtijdig naar de juiste financieringsstructuur gekeken en worden de relevante netwerken verbonden.

Toegang tot extra financiering

Monika Hoekstra, Managing Director van NXTGEN Hightech, over het initiatief: “Binnen ons programma hebben we behoorlijk veel start-ups en scale-ups. Die hebben vroeger of later, afhankelijk van de fase van hun ontwikkeling, additionele financiering nodig om hun innovaties op te schalen en/of naar de markt te brengen. Met dit initiatief bieden we onze projectpartners extra support zodat de innovaties snel hun weg naar de markt kunnen vinden.”

“Het is zaak dat meer middelen ter beschikking komen voor het versneld doorontwikkelen en naar de markt brengen van hightech equipment die bijdraagt aan onze duurzaamheid en toekomstig verdienvermogen.”

Brigit van Dijk – van de Reijt, CEO van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De ROM’s zijn bij uitstek in staat hightech bedrijven toegang te geven tot extra financiering. Vanuit hun competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren, ondersteunen zij startups, scale-ups en het innovatief MKB. Met een totaal van ca. EUR 2.3 miljard aan investeringsfondsen onder beheer en betrokkenheid bij meer dan 50% van de venture capital investeringen, zijn de ROM’s een van de actiefste financiers in Nederland. De ROM’s hebben een groot extern netwerk van financiers en investeerders en track record op de verschillende thema’s binnen NXTGEN Hightech.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is namens de ROM’s bestuurlijk betrokken bij NXTGEN Hightech. De ROM’s hebben een groot extern netwerk van financiers en investeerders en track record op de verschillende thema’s binnen NXTGEN Hightech.

Brigit van Dijk – van de Reijt, CEO van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij zegt: “het is zaak dat meer middelen ter beschikking komen voor het versneld doorontwikkelen en naar de markt brengen van hightech equipment die bijdraagt aan onze duurzaamheid en toekomstig verdienvermogen. Hierin zijn we als Nederland veelal koploper en die positie willen we graag behouden. Met dit initiatief stellen we ons expliciet als doel om naast publieke vooral ook private investeerders over de streep te trekken om mee te investeren.”

Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

De gezamenlijke inzet binnen het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks 5,7 miljard euro. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties hebben dit vandaag afgesproken in het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft het KIC vandaag tijdens de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam met meer dan dertig partners ondertekend.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “We willen graag dat Nederland innovatief aan de top blijft. Alleen zo kunnen we grote uitdagingen op het gebied van technologie, klimaat, digitalisering en veiligheid aan. Door hier kennis om te zetten in innovatie kunnen we maatschappelijke uitdagingen oplossen, verminderen we onze afhankelijkheid van niet EU-landen én zorgen we voor banen en inkomsten van toekomstige generaties. De ondertekening van het KIC is geen formaliteit. Voor mij laat het zien wat de kracht van Nederland is: publieke en private partijen die gemotiveerd samen willen werken aan een sterk en innovatief Nederland.”

Wendy de Jong, voorzitter van het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen ROM-Nederland, ondertekende namens de ROM’s het convenant: “Als ROM’s geloven we sterk in de kracht van samenwerking met partners in de regio om daarmee innovatief ondernemerschap te stimuleren. Daarom staan wij klaar om initiatieven, zoals fieldlabs en proeftuinen, te ondersteunen en de juiste ondernemers en partners in onze provincies te betrekken. We zijn enthousiast om met al onze partners te werken aan een welvarende, innovatieve, duurzame, en sterke economie. Niet alleen in onze provincies, maar in heel Nederland.”

Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op vijf missies (doelen) op het gebied van energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw/water & voedsel en veiligheid. Voor zowel de maatschappelijke impact als economische groei zijn sleuteltechnologieën, digitalisering en opschaling cruciaal. Om de activiteiten goed op elkaar af te stemmen, werken de partners van het KIC daarom samen via acht Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Dit zijn:
– Klimaat en energie
– Circulaire Economie
– Landbouw, Water, Voedsel
– Gezondheid & Zorg
– Veiligheid
– Sleuteltechnologieën
– Digitalisering
– Maatschappelijk Verdienvermogen

In het KIC geven de partners aan welke middelen zij verwachten in te zetten. Vanuit het ministerie van EZK is onder andere de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) ingezet. Hiervoor is 180 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling volgt de PPS-Toeslagregeling op. De nieuwe PPS-Innovatieregeling is nog beter toegerust om samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij te dragen aan het oplossen van de uitdagingen in de acht KIA’s. Zo zijn onder meer de voorwaarden voor meer toepassingsgericht onderzoek verbeterd waardoor samenwerkingsprogramma’s ook meer ten behoeve van het mkb kunnen worden ingezet.

De Nederlandse uitgaven (publiek en privaat) aan onderzoek en ontwikkeling bedragen op dit moment 2,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Doelstelling van het kabinet is een groei van deze uitgaven met 30% naar 3,0 procent van het bbp, zonder dat het private aandeel daalt. In het nieuwe KIC wordt meer ingezet op het brengen van kennis en innovaties naar de markt. Bijvoorbeeld door de financiering van innovatieve ondernemers vanuit de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Invest-NL.

Meer over het nieuwe KIC 2024-2027 en de KIA’s is hier te lezen.

€4 miljoen extra voor bovenregionale samenwerking regionale ontwikkelingsmaatschappijen

De Tweede Kamer heeft op 24 oktober 2023 besloten om eenmalig €4 miljoen beschikbaar te stellen aan de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen om hun bovenregionale samenwerking te versterken. Met een meer gezamenlijke aanpak van de ROM’s kunnen innovatieve mkb’ers en startups in de regio’s die werken aan een duurzame toekomst zich sneller ontwikkelen. Zo komen innovaties die nodig zijn voor de noodzakelijke transities eerder op de markt en werken we aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.
Wendy de Jong, voorzitter van het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen ROM-Nederland: “Wij geloven dat de innovatieve bedrijven in de haarvaten van de regio’s – samen met grotere ondernemingen – echt het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van Nederland. We zijn blij met de eenmalige toekenning van €4 miljoen om de bovenregionale samenwerking een extra impuls te geven. Dit onderstreept het belang van de ontwikkelingsmaatschappijen om met ontwikkel- en financieringsactiviteiten diep in de regio’s innovatie en transities aan te jagen, in lijn met het missiegedreven innovatiebeleid. We slaan hiermee een brug tussen Rijk en Regio.”

Het besluit van de Tweede Kamer stimuleert de samenwerking van de ROM’s op nationale thema’s zoals Smart Industry, mkb-digitalisering, groene chemie, batterijtechnologie en duurzame voedselketens Bovendien geeft het een impuls aan het versterken van regio-overstijgende innovatieketens, netwerkstructuren en het delen van kennis en ervaringen.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen al tientallen jaren aanjagers van innovatie
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn al tientallen jaren katalysatoren van duurzame en economische groei in verschillende provincies in Nederland. Ze spelen een cruciale rol bij het verstrekken van kapitaal, kennis en toegang tot buitenlandse markten aan innovatieve mkb-ondernemers.

Verbinder van vooruitgang
Iedere provincie telt vele innovatieve mkb-ondernemers die slimme en passende antwoorden hebben op de grote maatschappelijke vragen van vandaag. Voor het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, zijn de innovaties en slagkracht van het innovatieve mkb en startups in de regio hard nodig. Zo tellen krachtige regio’s op naar een mooier Nederland. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen hebben de slagkracht om heel Nederland vooruit te brengen.


ROM-Nederland is het samenwerkingsverband van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen: BOM, Horizon Flevoland, Impuls Zeeland, InnovationQuarter, LIOF, NOM, Oost NL, ROM InWest en ROM Utrecht Region. www.rom-nederland.nl

 

Werkbezoek bestuursraad Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan ROM-Nederland

Eerder deze maand bracht de bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een werkbezoek aan ROM-Nederland. Het bezoek vond plaats op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem, het terrein waar vele innovatieve bedrijven werken aan oplossingen voor de energietransitie. Doel van het bezoek was de bestuursraad te laten zien hoe we als ROM’s vanuit de regionale verankering werken aan een mooier Nederland door te innoveren, investeren en internationaliseren. 

De bestuursraad en een aantal directieleden van de ROM’s startten met een verdiepende dialoog over het fijnmazige netwerk van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in de provincies en hun aanjaagrol gericht op startups en bestaand innovatief mkb. Daarna gingen ze pad naar de innovatieve bedrijven die vooroplopen, waaronder ElaadNL, WATTSUN en Elestor.   

Eric van Kaathoven van Elaad vertelde hoe ze zorgen dat nieuwe elektrische voertuigen goed werken op alle laadpalen. Bart Hendriks en Koen Olieslagers van Wattsun gaven inzicht hoe ze stapelbare batterijen op groene energie maken. Ze vervangen verouderde generatoren, zo ook voor de wereldtour van Coldplay. Guido Dalessi van Elestor vertelde hoe zeewater als grondstof wordt gebruikt voor de productie van de flow batterij. 

Via de stem van de ondernemers ontstond een goed beeld hoe ROM’s bedrijven met adviezen, contacten, het leggen van verbindingen en regelen van financiering helpt doorgroeien en doorbreken. Een mooi voorbeeld van hoe onze negen ROM’s de drie cruciale pijlers van innoveren, investeren en internationaliseren met elkaar verenigen.  

In Nederland zijn veel innovatieve locaties, zoals IPKW, te vinden waar innovatieve bedrijven werken aan het toekomstig verdienvermogen. Samen leveren de ROM’s toegang voor innovatieve ondernemers – startups en bestaand innovatief mkb – tot kapitaal, kennis en buitenlandse markten. Zo hebben we de slagkracht om heel Nederland vooruit te brengen en tellen krachtige regio’s op naar een mooier Nederland.  

Minister Dijkgraaf: versterking praktijkgericht onderzoek met nieuwe overeenkomst hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en overheid

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit een nieuwe 5-jarige samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van praktijkgericht onderzoek op hogescholen via het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). De afgelopen decennia heeft praktijkgericht onderzoek bewezen erg waardevol te zijn, met name door de actuele kennisbijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en de samenwerking daarin tussen onderwijs- , kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners. De overeenkomst sluit Dijkgraaf mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken met de Vereniging Hogescholen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en ROM-Nederland.

De kracht van praktijkgericht onderzoek is dat onderzoekers en hbo-studenten samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven om onderzoek te doen. Dit onderzoek draagt bij aan vernieuwing van het onderwijs, de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het kabinet besloot op basis van deze waardevolle bijdrage al eerder om € 100 miljoen extra per jaar uit te trekken voor praktijkgericht onderzoek. SIA ontvangt hier € 15 miljoen per jaar van.

De nieuwe overeenkomst moet er onder meer voor zorgen dat SIA een nog betere inbedding krijgt binnen het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is ROM-Nederland – de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen – een nieuwe partner, wat een nog sterkere regionale verankering van praktijkgericht onderzoek moet bevorderen

Minister Dijkgraaf: “De relevante resultaten en mooie samenwerkingsverbanden die SIA mogelijk maakt laten zien dat het praktijkgericht onderzoek een toekomstgerichte en actuele rol inneemt in het wetenschapslandschap. Deze vorm van onderzoek maakt belangrijke initiatieven mogelijk die de samenleving ten goede komen. Het is daarom niet meer dan logisch om met deze nieuwe overeenkomst de succesvolle samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid voort te zetten en te versterken.”

 

Wendy de Jong, voorzitter ROM-Nederland: “We vinden het waardevol dat we bij het vernieuwde convenant van Regieorgaan SIA aansluiten. Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Hogescholen spelen een cruciale rol in regionale ecosystemen. Net als de ROM’s. Daarom streven we er als ROM’s naar om nog intensiever samen te werken met hogescholen en ondertekenden we vorige week een convenant met de Vereniging Hogescholen. Het Regieorgaan SIA kan met haar instrumenten, programma’s en regierol een belangrijke impuls leveren aan het versterken van de rol van hogescholen in de regio. Nu we partner zijn in het vernieuwde convenant van Regieorgaan SIA kunnen we samen met VH, TNO, VNO-NCW, MKB-Nederland en NWO hierin stappen zetten.”

Onderzoek met maatschappelijke impact

Het SIA-convenant brengt waardevolle initiatieven tot stand. Zo wordt door Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie en de impact ervan op onze maatschappij. In samenwerking met diverse praktijkpartners wordt onderzocht hoe kunstmatige intelligentie op verantwoorde wijze ontworpen en toegepast kan worden. Dit onderzoek, mede gefinancierd door SIA, draagt bij aan het begrijpen en benutten van de mogelijkheden van AI in onze samenleving.

Een ander voorbeeld is het project ‘Ergotherapie en DIY-technologie’. Door de betrokkenheid van zorginstellingen, ondernemers, mbo-instellingen en universiteiten wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatieve oplossingen in de revalidatiezorg. Dit heeft onder andere geleid tot het op maat maken van hulpmiddelen met behulp van 3D-printers, waardoor de revalidatiezorg beter kan aansluiten op de persoonlijke behoeften van patiënten.

Het Smart Tiny Lab in Enschede draagt duurzame oplossingen in de bouwsector aan. Onderzoekers en studenten van Saxion Hogeschool werken hier samen met partners uit het bedrijfsleven aan het ontwikkelen, testen en demonstreren van duurzame bouwproducten.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en hogescholen gaan intensief samenwerken

De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zetten hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat hebben ze vandaag afgesproken met de ondertekening van een convenant tot samenwerking, door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen hebben al goede contacten met het bedrijfsleven in hun omgeving. De afspraken in dit convenant met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen sluiten bovendien goed aan bij de toekomstvisie die de hogescholen in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgesteld voor de komende tien jaar. Hogescholen willen in de regio hun functie versterken op het gebied van onderwijs, onderzoek én het om- en bijscholen van mensen die al werken.”

Kennis cruciaal
“De structurele inbreng van kennis vanuit de hogescholen is cruciaal voor een innovatief mkb in de regio. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de hogescholen hebben op veel vlakken al jarenlang een goede samenwerking met elkaar in de regio. Met dit convenant tussen Vereniging Hogescholen en ROM-Nederland bestendigen en verdiepen we deze duurzame samenwerking”, zegt voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Samen met de partners spannen de VH en de ROM’s zich in om het systeem voor valorisatie in Nederland verder de ontwikkelen. Valorisatie gaat over het beter benutten van kennis ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. De VH en ROM’s trekken ook samen op in het nieuwe convenant van Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO), dat binnenkort ondertekend wordt.

Therapiesysteem
In alle regio’s zijn al voorbeelden van goede samenwerking tussen hogescholen en ROM’s. In Vlissingen bijvoorbeeld heeft samenwerking van de HZ University of applied sciences met Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland en het ondernemers- en innovatiehub Dockwize geleid tot een mooie innovatie. Het leverde een inmiddels goedgekeurd therapiesysteem op dat de zelfstandige mobiliteit van patiënten met ernstige bewegingsstoornissen bevordert. “Het is goed om met elkaar – ook over de grenzen van de eigen regio’s heen – te investeren in samenwerking: zo leren we van elkaar”, aldus Maurice Limmen. Wendy de Jong: “Met intensiever samenwerken kunnen we nog beter de kennis uit de hogescholen in de markt bij het mkb laten landen. Daarom zijn we blij met dit convenant. Want innovatie door mkb’s in alle regio’s is een cruciale sleutel tot een toekomstbestendig en welvarend Nederland”.

Lees hier het volledige convenant: Convenant VH ROM-Nederland

 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn essentieel voor het verdienvermogen van Nederland

Den Haag – 14 juni 2023 – Samen de lat hoger leggen; ‘innovatie begint in de regio’ was het credo van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in 2022. Toegang tot schone energie via Smart Energy Hubs, inzetten op voedselvernieuwing via het Business Innovation Program Food (BIPF) en het binnenhalen van de Europese Einstein supertelescoop. Drie toonaangevende voorbeelden van sterke innovaties vanuit de regio. Wendy de Jong, voorzitter ROM-Nederland: De negen ROM’s zijn diep in de regio’s ingebed met het innovatieve mkb en samenwerkende partners. De ROM’s zijn landelijk een essentieel puzzelstuk in het stelsel van nationale partijen (Invest-NL, Techleap, RVO en kennisinstellingen), die innovatiegericht transities aanjagen. Dat dit nog beter kan worden ingezet voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland, staat in de positieve evaluatie van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

De ROM’s waren in 2022 betrokken bij ruim de helft van alle vroege-fase investeringen in Nederland en zijn daarmee – met afstand – de meest actieve investeerder. Met meer dan duizend innovatieve mkb-ers werkten ze samen aan 810 innovatieprojecten met een omvang van € 220 miljoen. Ook ondersteunden de ROM’s 183 internationale bedrijven bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen. De aangetrokken bedrijven verwachten de komende drie jaar 6.500 arbeidsplaatsen te creëren en behouden en € 3,1 miljard te investeren in Nederland.  

Het afgelopen jaar hadden de ROM’s een fondsvermogen van € 2,3 miljard. Dit is een lichte groei ten opzichte van de cijfers van 2021, wat laat zien dat de ROM’s nog steeds toenemen in relevantie en schaal.

 

Aanjager van maatschappelijke en economische impact

De negen ROM’s zijn de aanjager van maatschappelijke en economische uitdagingen als de energietransitie, de voedseltransitie, gezond ouder worden en veiligheid. Allemaal landelijke opgaven die vanuit de regio’s gerealiseerd worden, zoals:

  • Een revolutionair idee om CO₂ uit de atmosfeer te halen en dit te hergebruiken als synthetische brandstof (Carbyon, Eindhoven);
  • Een onderwatervlieger om getijdenenergie toegankelijk te maken voor kustgebieden en eilanden (SeaQurrent, Drachten);
  • Smart Energy Hubs op bedrijfsterreinen om op een slimme manier lokaal energie op te wekken, op te slaan en weer lokaal te gebruiken (een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL);
  • In Limburg werden 5 volledig elektrische 40/44 ton vrachtwagens, 4 ultrasnelle laadstations en +60.000 electric green last miles gerealiseerd dankzij Duits-Nederlandse samenwerking binnen de ‘electric Green Last Mile’ (eGLM, een Interreg project);
  • Venture building programma’s van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) worden landelijk uitgerold in samenwerking met derde partijen (Rabobank en Invest-NL);
  • Een innovatief klimaatbeheersingssysteem voor toepassing in de glastuinbouw dat het mogelijk maakt het klimaat in een kas vergaand te controleren en beheersen en te komen tot een volledig gesloten kassysteem (Gentle Green, Lelystad);
  • Expertplatform waar ruim 70 bedrijven worden geholpen hun besparingsopties in beeld te brengen op het gebied van energie en water (Zeeland);
  • Groene olie en gas uit gemengd afval (OBBOTEC uit Rotterdam);
  • Elektrische deelauto’s die opladen met lokaal opgewekte zonne-energie via slimme laadstations (We Drive Solar, Utrecht).

Het is een kleine greep uit innovaties van bedrijven die door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen het afgelopen jaar geholpen zijn.

 

Resultaten 2022

Innoveren door 810 projecten

Het meest onbekende, maar misschien wel belangrijkste onderdeel van de ROM’s is de ontwikkelkracht: het opwerken en realiseren van innovatieprojecten, businesscases en innovatieprogramma’s met innovatieve mkb-ondernemingen en het actief ontwikkelen van innovatie-ecosystemen. Afgelopen jaar ging het om 810 innovatieprojecten met betrokkenheid van naar schatting enkele duizenden bedrijven, op het gebied van energietransitie, voedseltransitie, grondstoffentransitie, gezond ouder worden, veiligheid en sleuteltechnologieën zoals quantum, waterstof en AI. De innovatieprojecten hebben een financiële omvang van ruim € 220 miljoen. Vanuit de ontwikkelingstaak zijn de ROM’s nauw betrokken bij een groot deel van de aanvragen voor het Nationaal Groeifonds.


Investeren in 300 innovatieve bedrijven

De negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn de meest actieve investeerder in Nederland, met een investeringsvolume van € 194 miljoen in 2022 in 309 innovatieve bedrijven. De ROM’s waren betrokken bij zo’n 60% van de bedrijven die afgelopen jaar startup of later-stage capital wisten aan te trekken.[1] In totaal bestaat het investeringsportfolio per eind 2022 uit bijna 1.000 (957) bedrijven.


Internationaliseren door aantrekken van ruim 180 buitenlandse bedrijven

In 2022 ondersteunden de ROM’s 183 buitenlandse bedrijven bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen. Deze bedrijven investeren de komende drie jaar € 3,1 miljard in de economie en creëren of behouden meer dan 6.500 arbeidsplaatsen.

Buitenlandse bedrijven zijn in Nederland goed voor 30% van de R&D investeringen. Samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en partners in de regio, zijn de ROM’s verantwoordelijk voor het aantrekken van internationale bedrijven naar Nederland.

In de regio helpen de ROM’s gevestigde mkb-ondernemingen om meer zaken te doen in het buitenland. In 2022 organiseerden de ROM’s samen met het Trade and Innovate NL netwerk 196 internationale handelsactiviteiten, die informatie en buitenlandse contacten opleverden voor 4.000 deelnemers.

Ons kapitaal: 590 fte en 2,3 miljard fondsvermogen

De negen ROM’s bereiken de resultaten door inzet van een totaal fondsvermogen van € 2,25 miljard.. Plus de inzet van in totaal 590 fte aan menselijk kapitaal en een niet te onderschatten hoeveelheid sociaal en intellectueel kapitaal. Iedere ROM werkt in de eigen regio samen met alle relevante partners en heeft een schat aan kennis over de regionale ecosystemen en de ondernemers die hierin het verschil kunnen en willen maken.

[1] NVP: alle publieke VC’s betrokken bij 63% van bedrijven die startup of later-stage capital aantrokken. Investeringen (nvp.nl)

 

Bekijk de infographic ROM-Nederland resultaten 2022

 

Noot voor redactie

ROM-Nederland

Innovatief ondernemerschap is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Verandering wordt gerealiseerd in de regio. De ROM’s zijn met een landelijk dekkend bovenregionaal netwerk de aanjager van maatschappelijke en economische uitdagingen als de energietransitie, de voedseltransitie, gezond ouder worden en veiligheid. Wij ondersteunen ondernemers door samen te innoveren, te investeren en te internationaliseren. ROM-Nederland is het samenwerkingsverband van de volgende regionale ontwikkelingsmaatschappijen: BOM, Horizon Flevoland, Impuls Zeeland, InnovationQuarter, LIOF, NOM, Oost NL, ROM InWest en ROM Utrecht Region.  www.rom-nederland.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Daniëlle Gijsbertse, Adviseur Marketing en Communicatie
E. danielle.gijsbertse@oostnl.nl
M. 06 28 84 77 33

 

Bram van den Hoogen, Marketing Communications Manager
E. bvandenhoogen@bom.nl
M. 06 46 97 82 11

Minnesota en regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland gaan samenwerken aan ontwikkeling medische technologie

Vandaag tekenden Roberta (Bobbie) Dressen, CEO van Medical Alley, en Brigit van Dijk – van de Reijt, CEO van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), namens ROM NL, een Memorandum of Understanding (MOU) in aanwezigheid van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens de ondernemersreis in Minnesota.

Medical Alley is een organisatie in Minnesota die zich richt op de ontwikkeling en groei van de medische sector in de regio. Door de nauwe samenwerking met Medical Alley hoopt Nederland te profiteren van de kennis en ervaring van deze organisatie op het gebied van medische technologie en gezamenlijk te werken aan verdere ontwikkeling en groei van de medische sector. De ondernemersreis naar Minnesota vormt het begin van deze intensieve samenwerking.

Strategische focus

Minnesota en Nederland hebben een strategische focus op medische hulpmiddelen en beschikken over een gerenommeerd ecosysteem met een hoog niveau van expertise en professionals die elkaar aanvullen. De ondernemersreis wordt geïnitieerd en georganiseerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het Consulaat-Generaal van Nederland in Chicago in samenwerking met Oost NL, LIOF, Trade & Innovate NL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in nauwe samenwerking met Medical Alley. De ondernemersreis is een onderdeel van een meerjarige samenwerking van Life Sciences & Health in Nederland voor de Verenigde Staten van Amerika.

De MOU wordt ondertekend door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland (ROM’s) om het nationale karakter van deze ondernemersreis te benadrukken en gezamenlijk als Nederland de vervolgacties op te pakken. Met deze MOU willen de partijen de samenwerking verder vormgeven en in de komende jaren gezamenlijke programma’s opzetten.

De ondernemersreis naar Minnesota wordt bijgewoond door 17 MedTech bedrijven uit Nederland & Amerikaanse partners om kennis, business en best practices te delen. Het doel van dit initiatief is het versterken van de MedTech hubs in zowel Minnesota als Nederland, waarbij we samenwerken, inspireren en elkaar bezoeken. Als onderdeel van deze reis wordt een bezoek gebracht aan Philips, Medtronic en Boston Scientific, bedrijven met een grote footprint in zowel Nederland als Minnesota, die hun ervaring zullen delen.